Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan: Det lackar mot bingo(h)jul

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Världen kan såhär i sluttampen av 2020 liknas vid ett gigantiskt bingohjul,
där bollarna som faller ut representerar allt från coronavirus, presidentval, Brexit, barkborreangrepp, oväder och nedstängningar av massabruk. Men det finns även positiva inslag. För vem hade i mars 2020 kunna tro att sågverken skulle få full pott på sina bingobrickor?

Det är i stort sett omöjligt att beskriva marknaden utan att nämna
coronavirusets påverkan. Efter en tuff vår såg marknaden hur det ljusnade
men de nedstängningar och restriktioner vi nu ser i vår omvärld riskerar att
drabba den redan sargade marknaden hårt. Det nyligen avgjorda presidentvalet ger USA en ny president 2021, även om Trump i skrivande stund inte har erkänt sig besegrad. Storbritanniens Brexit bidrar ytterligare till den osäkra bilden.

Tidnings- och tryckpappersmarknaden står inför fortsatta utmaningar
medan marknaden för vätskekartong och förpackningsrelaterade produkter går bättre. Dock är det en osäker framtid som vi går till mötes. Priset på marknadsmassa är på en nivå långt under toppnoteringarna 2019, dock har valutan haft en negativ påverkan på lönsamheten för massabruken.

Det är fortsatt god efterfrågan på sågade trävaror med priser som är bra
trots valutaeffekter. Detta har skapat ett sug efter timmer med ökande priser i framförallt Götaland. Vi har nu en skarp gräns mellan Götaland och Svealand där det skiljer rejält mellan priserna i regionerna. En faktor som påverkar är att det i Götaland är betydligt mindre andel barkborreskadat timmer.

De höjda priserna på grantimmer i Götaland ökar på prisskillnaderna mellan massaved och timmer. Det är stora lager och svag efterfrågan på massaved samtidigt som timmer stimuleras med höjda priser på grund av låga lager. Avsättningen för massa- och bränsleved har i och med det blivit begränsande faktorer, som gör att det blir svårare att få fram det timmer som efterfrågas.

Barkborresituationen är fortsatt ansträngd på många håll och inte minst i södra delarna av Svealand. Bedömningen i branschen prickades in väl och utfallet skadad skog ser ut att vara 7–8 miljoner skogskubikmeter i år.

På massasidan är det tufft, vi har fått bevittna ett antal nedläggningar av pappersbruk både i Sverige och Finland. Stora Enso valde nyligen att stänga ytterligare en maskin vid Hyltebruk.

Nedläggningarna i Finland och Sverige bidrar i teorin till ett fiberöverskott om cirka två miljoner m3 i norra området kring Östersjön. Kortsiktigt ligger det fortfarande en utmaning i massavedsavsättningen generellt, men på sikt finns det produktionsökningar som kommer att påverka positivt.

Summeringen av nuläget är att det är många osäkerhetsfaktorer trots att
branschen generellt har klarat sig bra än så länge, men det är likt ett bingohjul och frågan är vad nästa boll har för nummer?

Pontus Larsson

Produktions- och virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.